سامانه شفافیت بنیاد بهره‌وری موقوفات

این سامانه با هدف انتشار عمومی اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسه های زیر مجموعه بنیاد بهره‌وری موقوفات طراحی شده است.

نمودار بودجه گروه ها و شرکت های تابعه (اندازه هر گره به میزان بودجه هر بخش در سال ۱۳۹۹ است)